Có 1 kết quả:

dǐng zhù

1/1

dǐng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (honorific) your inestimable assistance
(2) thanks to your help