Có 1 kết quả:

dǐng zú

1/1

dǐng zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rich patriarchal family
(2) aristocracy