Có 1 kết quả:

dǐng fèi

1/1

dǐng fèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a confused noise
(2) a racket

Một số bài thơ có sử dụng