Có 1 kết quả:

dǐng shèng

1/1

dǐng shèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing
(2) at its peak
(3) a golden age

Một số bài thơ có sử dụng