Có 1 kết quả:

dǐng shèng shí qī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing period
(2) golden age