Có 1 kết quả:

dǐng zú zhī shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) competition between three rivals
(2) tripartite confrontation