Có 1 kết quả:

dǐng chēng yù shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to use a sacred tripod as cooking pot and jade as ordinary stone (idiom); fig. a waste of precious material
(2) casting pearls before swine

Một số bài thơ có sử dụng