Có 1 kết quả:

dǐng dǐng dà míng

1/1

dǐng dǐng dà míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous
(2) celebrated