Có 1 kết quả:

gǔ qì

1/1

gǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to puff up
(2) to swell up
(3) to inflate
(4) to blow air into sth
(5) (fig.) to encourage
(6) to support

Một số bài thơ có sử dụng