Có 1 kết quả:

gǔ qǐ yǒng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to summon one's courage