Có 1 kết quả:

shǔ biāo

1/1

shǔ biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mouse (computing)