Có 1 kết quả:

shǔ yì gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Yersinia pestis
(2) the bubonic plage bacillus