Có 1 kết quả:

shǔ mù cùn guāng

1/1

shǔ mù cùn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

short-sighted