Có 1 kết quả:

shǔ dǎn

1/1

shǔ dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cowardly