Có 1 kết quả:

tuó bá

1/1

tuó bá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rái cá