Có 1 kết quả:

bí yān ái

1/1

bí yān ái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cancers of the nose and throat
(2) Nasopharyngeal Carcinoma NPC (medical)