Có 1 kết quả:

bí gòu

1/1

bí gòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dried nasal mucus
(2) booger