Có 1 kết quả:

bí shǐ

1/1

bí shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) snot
(2) nasal mucus