Có 1 kết quả:

bí xī ròu

1/1

bí xī ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal polyp