Có 1 kết quả:

bí yán

1/1

bí yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rhinitis