Có 1 kết quả:

bí chì

1/1

bí chì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cánh mũi