Có 1 kết quả:

hān shēng rú léi

1/1

Từ điển Trung-Anh

thunderous snoring