Có 1 kết quả:

qí dà fēi ǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

too rich to be a good match (in marriage) (idiom)