Có 1 kết quả:

qí bù

1/1

qí bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to match (sb's) stride