Có 1 kết quả:

zhāi fàn

1/1

zhāi fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

food given to Buddhist monks as alms

Một số bài thơ có sử dụng