Có 1 kết quả:

jì nù

1/1

jì nù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suddenly become extremely angry

Một số bài thơ có sử dụng