Có 1 kết quả:

qí méi suìr

1/1

Từ điển Trung-Anh

bangs (hair)