Có 1 kết quả:

chǐ liè jiǎo zhèng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 牙齒矯正器|牙齿矫正器[ya2 chi3 jiao3 zheng4 qi4]