Có 1 kết quả:

bāo yá

1/1

bāo yá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buck tooth
(2) projecting tooth