Có 1 kết quả:

yín cā yīn

1/1

yín cā yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alveolar fricative (linguistics)