Có 1 kết quả:

yín fǔ yīn

1/1

yín fǔ yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

palato-alveolar consonant (linguistics)