Có 1 kết quả:

niè yǎo

1/1

niè yǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gnaw