Có 1 kết quả:

wò zhuó

1/1

wò zhuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filthy
(2) nasty
(3) sordid
(4) impure (motives)