Có 1 kết quả:

lóng kǒu duó shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to harvest hurriedly before rain comes