Có 1 kết quả:

lóng jūn

1/1

lóng jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the Dragon King of the Eastern Sea (mythology)