Có 1 kết quả:

lóng gōng bèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rumphius's slit shell (Entemnotrochus rumphii), found in Japan and Taiwan