Có 1 kết quả:

Lóng shān wén huà ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Longshan culture
(2) black pottery culture