Có 1 kết quả:

Lóng qí

1/1

Lóng qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lungchi township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan