Có 1 kết quả:

lóng juǎn fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tornado
(2) hurricane
(3) twister
(4) cyclone