Có 1 kết quả:

Lóng shù Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nagarjuna (Nagarjuna Bodhisattva)