Có 1 kết quả:

lóng mài ㄌㄨㄥˊ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dragon's vein, terrain that looks like a dragon