Có 1 kết quả:

lóng dǎn zǐ

1/1

lóng dǎn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gentian violet C25H30ClN3
(2) crystal violet