Có 1 kết quả:

Lóng huá

1/1

Lóng huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Longhua, name of numerous entities, notably Longhua Temple 龍華寺|龙华寺 in Shanghai and Longhua District of Haikou City 海口市[Hai3 kou3 Shi4], Hainan

Một số bài thơ có sử dụng