Có 1 kết quả:

lóng shé hùn zá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. dragons and snakes mingle (idiom)
(2) fig. a mix of good people and scumbags