Có 1 kết quả:

lóng xuè shù

1/1

lóng xuè shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dragon tree
(2) Dracaena (botany)