Có 1 kết quả:

lóng yáng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

homosexual (positive term)