Có 1 kết quả:

páng rán dà wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) huge monster
(2) colossus