Có 4 kết quả:

Lóng ㄌㄨㄥˊlóng ㄌㄨㄥˊlǒng ㄌㄨㄥˇmáng ㄇㄤˊ
Âm Pinyin: Lóng ㄌㄨㄥˊ, lóng ㄌㄨㄥˊ, lǒng ㄌㄨㄥˇ, máng ㄇㄤˊ
Tổng nét: 5
Bộ: lóng 龍 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一ノフノ丶
Thương Hiệt: IKP (戈大心)
Unicode: U+9F99
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: long, lũng, sủng
Âm Nôm: long
Âm Quảng Đông: lung4

Tự hình 3

Dị thể 18

1/4

Lóng ㄌㄨㄥˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Long

Từ ghép 88

Bāo Lóng tú 包龙图Chéng Lóng 成龙dà shuǐ chōng le Lóng Wáng miào 大水冲了龙王庙Gōng sūn Lóng 公孙龙Gǔ Lóng 古龙Hè Lóng 贺龙Lóng ān 龙安Lóng ān qū 龙安区Lóng ān sì 龙安寺Lóng chéng 龙城Lóng chéng qū 龙城区Lóng chuān 龙川Lóng chuān xiàn 龙川县Lóng fèng 龙凤Lóng fèng qū 龙凤区Lóng gǎng 龙岗Lóng Gǎng 龙港Lóng gǎng qū 龙岗区Lóng Gǎng qū 龙港区Lóng hǎi 龙海Lóng hǎi shì 龙海市Lóng hú 龙湖Lóng hú qū 龙湖区Lóng huá 龙华Lóng huá qū 龙华区Lóng jiāng 龙江Lóng jiāng xiàn 龙江县Lóng jǐng 龙井Lóng jǐng shì 龙井市Lóng jǐng xiāng 龙井乡Lóng kān Shǒu jiàn 龙龛手鉴Lóng kān Shǒu jìng 龙龛手镜Lóng kǒu 龙口Lóng kǒu shì 龙口市Lóng lǐ 龙里Lóng lǐ xiàn 龙里县Lóng líng 龙陵Lóng líng xiàn 龙陵县Lóng mǎ tán qū 龙马潭区Lóng mén 龙门Lóng mén duàn céng 龙门断层Lóng mén shān 龙门山Lóng mén shān duàn céng 龙门山断层Lóng mén Shí kū 龙门石窟Lóng mén xiàn 龙门县Lóng nán 龙南Lóng nán xiàn 龙南县Lóng qí 龙崎Lóng qí xiāng 龙崎乡Lóng quán 龙泉Lóng quán shì 龙泉市Lóng quán yì 龙泉驿Lóng shā 龙沙Lóng shā qū 龙沙区Lóng shān 龙山Lóng shān qū 龙山区Lóng shān wén huà 龙山文化Lóng shān xiàn 龙山县Lóng shèng Gè zú Zì zhì xiàn 龙胜各族自治县Lóng shèng xiàn 龙胜县Lóng shù 龙树Lóng shù Pú sà 龙树菩萨Lóng tán 龙潭Lóng tán gōu 龙潭沟Lóng tán qū 龙潭区Lóng tán xiāng 龙潭乡Lóng tíng 龙亭Lóng tíng qū 龙亭区Lóng wān 龙湾Lóng wān qū 龙湾区Lóng Wáng 龙王Lóng wén 龙文Lóng wén qū 龙文区Lóng xīn 龙芯Lóng yán 龙岩Lóng yán dì qū 龙岩地区Lóng yán shì 龙岩市Lóng yáng 龙羊Lóng yáng 龙阳Lóng yáng xiá 龙羊峡Lóng yóu 龙游Lóng yóu xiàn 龙游县Lóng zhōu 龙州Lóng zhōu xiàn 龙州县Lóng zi hú 龙子湖Lóng zi hú qū 龙子湖区Qiáo běn Lóng tài láng 桥本龙太郎zhí dǎo Huáng Lóng 直捣黄龙

lóng ㄌㄨㄥˊ

giản thể

Từ điển phổ thông

con rồng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 龍.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 龍

Từ điển Trung-Anh

(1) dragon
(2) CL:條|条[tiao2]
(3) imperial

Từ ghép 273

ā pǔ tǔ lóng 阿普吐龙ài pū xī lóng 艾扑西龙Ān lóng 安龙Ān lóng xiàn 安龙县bà wáng lóng 霸王龙bǎi lóng mén zhèn 摆龙门阵bǎi wū lóng 摆乌龙bān lóng fù fèng 扳龙附凤bǎo lì lóng 保丽龙bǎo lì lóng 保力龙bào lóng 暴龙bào lóng kē 暴龙科bào lóng shǔ 暴龙属Bēng lóng zú 崩龙族biàn sè lóng 变色龙Cāng lóng 苍龙cáng lóng wò hǔ 藏龙卧虎cháng jǐng lóng 长颈龙cháng lóng 长龙cháng zhǎng Yì xiàn lóng 长掌义县龙chē lóng 车龙chē shuǐ mǎ lóng 车水马龙chén lóng 辰龙chéng lóng 乘龙chéng lóng kuài xù 乘龙快婿chéng yǔ jiē lóng 成语接龙chí lóng kē 驰龙科Dá kè lóng 达克龙dà pái cháng lóng 大排长龙dào lóng 盗龙Dōng fāng Qīng lóng 东方青龙Dú lóng 独龙Dú lóng jiāng 独龙江dú yǎn lóng 独眼龙Duī lóng dé qìng 堆龙德庆Duī lóng dé qìng xiàn 堆龙德庆县è lóng 鳄龙èr lián jù dào lóng 二连巨盗龙fēi lóng 飞龙Féng Mèng lóng 冯梦龙fú lóng fèng chú 伏龙凤雏Gǎng lóng Háng kōng 港龙航空gǎo wū lóng 搞乌龙Gòng shān Dú lóng zú Nù zú Zì zhì xiàn 贡山独龙族怒族自治县Hán yà lóng 韩亚龙hé lóng 合龙Hé lóng 和龙Hé lóng shì 和龙市Hè bó sī yì lóng 赫伯斯翼龙Hè zī lóng 赫兹龙Hēi lóng jiāng 黑龙江Hēi lóng jiāng Hé 黑龙江河Hēi lóng jiāng Shěng 黑龙江省Hòu lóng 后龙Hòu lóng zhèn 后龙镇hǔ jù lóng pán 虎踞龙盘hǔ jù lóng pán 虎踞龙蟠Huá běi lóng 华北龙Huà lóng 华龙huà lóng diǎn jīng 画龙点睛Huà lóng qū 华龙区Huáng lóng 黄龙huáng lóng bìng 黄龙病Huáng lóng xiàn 黄龙县huó lóng huó xiàn 活龙活现huǒ lóng 火龙huǒ lóng guǒ 火龙果jí bí Qīng dǎo lóng 棘鼻青岛龙jiàn lóng 剑龙jiāo lóng 蛟龙jiǎo lóng 角龙Jīng kǒng yì lóng 惊恐翼龙Jiǔ lóng 九龙Jiǔ lóng chéng 九龙城Jiǔ lóng Chéng zhài 九龙城寨Jiǔ lóng pō 九龙坡Jiǔ lóng pō qū 九龙坡区Jiǔ lóng xiàn 九龙县Kǎ ěr dé lóng 卡尔德龙Kē mò duō lóng 科莫多龙kǒng lóng 恐龙kǒng lóng lèi 恐龙类kǒng lóng mèi 恐龙妹kǒng lóng zǒng mù 恐龙总目lái lóng qù mài 来龙去脉lǎo tài lóng zhōng 老态龙钟léi kè sī bào lóng 雷克斯暴龙léi lóng 雷龙Lǐ Xiǎn lóng 李显龙Lǐ Xiǎo lóng 李小龙lǐ yú tiào lóng mén 鲤鱼跳龙门lì lóng 戾龙liáng lóng 梁龙líng dào lóng 伶盗龙lóng biān 龙编lóng chē 龙车lóng chuán 龙船lóng chuáng 龙床lóng dǎn 龙胆lóng dǎn zǐ 龙胆紫lóng de chuán rén 龙的传人lóng dēng 龙灯lóng dòng 龙洞lóng dòu 龙豆lóng dǔn 龙趸lóng fēi 龙飞lóng fēi fèng wǔ 龙飞凤舞lóng fèng 龙凤lóng fèng chéng xiáng 龙凤呈祥lóng fèng tāi 龙凤胎lóng gān fèng dǎn 龙肝凤胆lóng gōng 龙宫lóng gōng bèi 龙宫贝lóng gǔ 龙骨lóng gǔ chē 龙骨车lóng hāo 龙蒿lóng hǔ 龙虎lóng hǔ dòu 龙虎斗lóng jīn 龙巾lóng jǐng chá 龙井茶lóng jū 龙驹lóng jū fèng chú 龙驹凤雏lóng juǎn 龙卷lóng juǎn fēng 龙卷风lóng jūn 龙君lóng kǒu duó shí 龙口夺食lóng kuí 龙葵lóng lì 龙利lóng lì yè 龙利叶lóng mǎ jīng shén 龙马精神lóng mài 龙脉lóng māo 龙猫lóng mén bào 龙门刨lóng nián 龙年lóng páo 龙袍lóng shé hùn zá 龙蛇混杂lóng shé lán 龙舌兰lóng shēng jiǔ zǐ 龙生九子lóng sōng 龙嵩lóng sōng yè 龙嵩叶lóng tán 龙潭lóng tào 龙套lóng téng hǔ yuè 龙腾虎跃lóng tóu 龙头lóng tóu lǎo dà 龙头老大lóng tóu qǐ yè 龙头企业lóng tóu shé wěi 龙头蛇尾lóng wén 龙纹lóng xiā 龙虾lóng xián xiāng 龙涎香lóng xíng quán 龙形拳lóng xū cài 龙须菜lóng xuè shù 龙血树lóng yǎn 龙眼lóng yáng jūn 龙阳君lóng yǐ 龙椅lóng zhēng hǔ dòu 龙争虎斗lóng zhōng 龙钟lóng zhōu 龙舟Lú lóng 卢龙Lú lóng xiàn 卢龙县Luò lóng 洛龙Luò lóng qū 洛龙区mǎ kǎ lóng 马卡龙Mǎ lóng 马龙Mǎ lóng xiàn 马龙县Mài dé lóng 麦德龙Mèi lóng 寐龙Měng lóng guài kè 猛龙怪客mí huo lóng 迷惑龙ní lóng 尼龙ní lóng dā kòu 尼龙搭扣Ōū mǔ lóng 欧姆龙pān lóng fù fèng 攀龙附凤Pán lóng 盘龙pán lóng 蟠龙Pán lóng qū 盘龙区pán lóng wò hǔ 盘龙卧虎pǎo lóng tào 跑龙套Qī lóng zhū 七龙珠qiáng lóng bù yā dì tóu shé 强龙不压地头蛇qiè dàn lóng 窃蛋龙qín lóng 禽龙Qīng lóng 青龙Qīng lóng Mǎn zú Zì zhì xiàn 青龙满族自治县Qīng lóng xiàn 青龙县qiú lóng 虬龙rén lóng 人龙rén zhōng lóng fèng 人中龙凤sài lóng chuán 赛龙船sài lóng zhōu 赛龙舟sān jiǎo kǒng lóng 三角恐龙sān jiǎo lóng 三角龙shā lóng 沙龙shàng lóng 上龙Shé lóng zhū 蛇龙珠Shén lóng Qì chē 神龙汽车shēng lóng 升龙shēng lóng huó hǔ 生龙活虎Shí lóng 石龙Shí lóng qū 石龙区shí lóng zi 石龙子Shǐ tè lóng 史特龙shòu jiǎo lèi kǒng lóng 兽脚类恐龙Shuāng lóng dà liè gǔ 双龙大裂谷Shuāng lóng zhèn 双龙镇shuǐ lóng 水龙shuǐ lóng dài 水龙带shuǐ lóng juǎn 水龙卷shuǐ lóng tóu 水龙头sì niǎo kǒng lóng 似鸟恐龙Sì Xiǎo lóng 四小龙Tè fù lóng 特富龙Tiān lóng Bā Bù 天龙八部Tiān lóng guó 天龙国Tiān lóng rén 天龙人Tiān lóng zuò 天龙座Tiě fú lóng 铁氟龙tuó lóng 鼍龙wàn lóng 腕龙wàng zǐ chéng lóng 望子成龙wěi yǔ lóng 尾羽龙Wò hǔ Cáng lóng 卧虎藏龙Wò lóng 卧龙wò lóng dà xióng māo bǎo hù qū 卧龙大熊猫保护区Wò lóng gǎng 卧龙岗Wò lóng qū 卧龙区Wò lóng zì rán bǎo hù qū 卧龙自然保护区wū lóng 乌龙wū lóng chá 乌龙茶wū lóng miàn 乌龙面wū lóng qiú 乌龙球wū lóng zhǐ 乌龙指Wú chǐ yì lóng 无齿翼龙wǔ lóng 舞龙Xià lóng Wān 下龙湾xiáng lóng fú hǔ 降龙伏虎xiǎo lóng 小龙xiǎo lóng xiā 小龙虾Xīn lóng 新龙Xīn lóng xiàn 新龙县Xuě fó lóng 雪佛龙Xuě fó lóng Gōng sī 雪佛龙公司Xuě fó lóng Shí yóu Gōng sī 雪佛龙石油公司Xuě tiě lóng 雪铁龙Yā shā lóng 押沙龙yā zuǐ lóng 鸭嘴龙Yà lóng Wān 亚龙湾Yè Gōng hào lóng 叶公好龙yè lóng 业龙yī tiáo lóng 一条龙yī tiáo lóng fú wù 一条龙服务Yǐ tiān Tú lóng Jì 倚天屠龙记yì lóng 异龙Yì lóng 翼龙yì shǒu lóng 翼手龙yì tè lóng 异特龙Yì xiàn lóng 义县龙yú lóng 鱼龙yú lóng hùn zá 鱼龙混杂Yú Yìng lóng 虞应龙yǔ pǔ xī lóng 宇普西龙Yù lóng Nà xī zú Zì zhì xiàn 玉龙纳西族自治县Yù lóng xiàn 玉龙县Yù lóng xuě shān 玉龙雪山yuán lóng 元龙yuè lóng 跃龙Yún lóng 云龙Yún lóng qū 云龙区Yún lóng xiàn 云龙县Zhōng huá lóng niǎo 中华龙鸟zhū pó lóng 猪婆龙Zhǔn gá ěr yì lóng 准噶尔翼龙

lǒng ㄌㄨㄥˇ

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 龍.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Con rồng;
② Long, rồng, thuộc về vua chúa: 龍袍 Long bào; 龍床 Long sàng;
③ (Một số) loài bò sát khổng lồ đã tuyệt chủng: 恐龍 Khủng long;
④ (văn) Con ngựa cao to: 馬八尺以上爲龍 Ngựa cao tám thước trở lên gọi là long (Chu lễ: Hạ quan, Canh nhân);
⑤ Khí thế của mạch núi (nói về phép xem phong thuỷ);
⑥ [Lóng] Sao Long: 龍見而雩 Sao Long xuất hiện mà tế cầu mưa (Tả truyện: Hoàn công ngũ niên);
⑦ [Lóng] (Họ) Long. Cv. 麫.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lũng đoạn (dùng như 壟, bộ 土).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 龍

máng ㄇㄤˊ

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 龍.