Có 1 kết quả:

lóng zhēng hǔ dòu ㄌㄨㄥˊ ㄓㄥ ㄏㄨˇ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the dragon wars, the tiger battles (idiom); fierce battle between giants