Có 1 kết quả:

lóng jǐng chá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Longjing (tea)